Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder vermelding van nummer: 39099330/09032016

Artikel 1 Aanduidingen en begripsbepalingen

 • Opdrachtgever: Apex Investments B.V. dan wel de aan Apex Investments B.V. gelieerde onderneming, die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel Opdrachtnemer heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daaromtrent, ook wel te noemen: ‘Apex’.
 • Opdrachtnemer: De partij waaraan Opdrachtgever een Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel de partij die door Opdrachtgever is uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daar omtrent.
 • Opdracht: De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al de door Opdrachtgever gedane aanvragen en verstrekte Opdrachten, zowel voor (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten alsook het uitvoeren van werkzaamheden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waarnaar door Opdrachtnemer op enigerlei wijze wordt verwezen, wijst Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk van de hand.
 • Opdrachtnemer is gehouden zijn aanbieding overeenkomstig de door Opdrachtgever in haar aanvraag opgegeven specificaties te doen en staat er voor in dat zijn aanbieding dienovereenkomstig is geschied.
 • Indien Opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een Opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden dan wel specificaties, dienen deze afwijkingen of aanvullingen Opdrachtgever tijdig vooraf schriftelijk ter kennis te worden gebracht en door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk te worden aanvaard.
 • Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer (een) mogelijk op een aanbieding van Opdrachtnemer volgende Opdracht(en) of een wijziging van of een aanvulling op een Opdracht uitsluitend schriftelijk.
 • Opdrachtnemer zal een origineel exemplaar van de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht uiterlijk twee weken na dagtekening, maar in ieder geval voor de aanvang van de uitvoering van diens Opdracht, bevoegd ondertekend (hetzelfde geldt voor eventueel daaraan gehechte en te tekenen bijlagen) aan Opdrachtgever retourneren. Indien Opdrachtnemer retournering van de bevoegd ondertekende Opdracht, eventuele bijlagen inbegrepen, binnen gestelde termijn achterwege laat, is Opdrachtgever gerechtigd eventuele (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht op te schorten tot het moment dat de door Opdrachtnemer bevoegd ondertekende Opdracht en eventuele bijlagen zonder voorbehouden en/of verdere afwijkende of aanvullende voorwaarden van de zijde van Opdrachtnemer in het bezit is/zijn van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever twee of meer natuurlijke of rechtspersonen Opdracht heeft verleend ofwel heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding, zijn deze natuurlijke of rechtspersonen hoofdelijk verbonden Opdrachtnemers en als zodanig steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel gehouden alle verplichtingen uit hoofde van deze uitnodiging/Opdracht na te komen.
 • Indien Opdrachtgever een Vennootschap in Oprichting Opdracht heeft verleend ofwel heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding blijven de oprichters, ook na bekrachtiging van de Opdracht door de inmiddels opgerichte vennootschap ieder hoofdelijk voor nakoming van alle uit hoofde van de Opdracht/uitnodiging voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk.

Artikel 3 Tekortkoming in de nakoming

  • De Opdrachtnemer kan zich jegens de Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.
  • Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen in de zin dat Opdrachtnemer in verzuim verkeert indien deze termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen (artikel 6:83 aanhef sub a), tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat een termijn een streefdatum is.
  • Opdrachtnemer is niet bevoegd om een retentierecht uit te oefenen over enige zaak die aan Opdrachtgever toebehoort.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en meldingsplicht Opdrachtnemer

 • Tenzij de Opdracht anders bepaalt, geschiedt voor de uitvoering van de Opdracht benodigd vervoer, laden en lossen en tassen c.q. aanbrengen van zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever tijdig en schriftelijk te waarschuwen voor eventuele fouten, omissies en/of onduidelijkheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. Indien Opdrachtnemer bovengenoemde verplichting niet, niet tijdig of onvoldoende nakomt, blijft Opdrachtnemer in gebreke en is Opdrachtnemer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor alle uit zijn handelen dan wel nalaten voortvloeiende schadelijke gevolgen.
 • Opdrachtnemer is verplicht te voldoen aan alle door de wet- en regelgeving (en de toezichthouders daarop) gestelde en te stellen eisen, waaronder -doch niet beperkt tot- de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In het kader van de Wbp is Opdrachtnemer gehouden om de vereiste en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te treffen, zodat datalekken voorkomen kunnen worden. Indien (desondanks) sprake is van een datalek is Opdrachtnemer verplicht deze terstond te melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer voornoemde verplichting(en) niet, niet tijdig of onvoldoende nakomt, blijft Opdrachtnemer in gebreke en is Opdrachtnemer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor alle uit zijn handelen dan wel nalaten voortvloeiende schadelijke gevolgen. Boetes vanwege het College Bescherming Persoonsgegevens, alsmede daarmee verband houdende kosten aan de zijde van Opdrachtgever, die het gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van Opdrachtnemer, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden vergoed.
 • Opdrachtnemer is verplicht zich voor ten minste € 3.000.000,- (zegge: driemiljoen euro) per gebeurtenis te verzekeren tegen en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid (dekking voor vergoeding van gevolgschade daaronder begrepen).

Artikel 5 Correspondentie

  • Correspondentie gericht aan Opdrachtgever met betrekking tot de uitnodiging, aanbieding en Opdracht en correspondentie gericht aan Opdrachtgever inhoudende een aanzegging met rechtsgevolg (zoals bijvoorbeeld een ingebrekestelling, opschorting, opzegging of ontbinding van de Opdracht) geschiedt uitsluitend schriftelijk.
  • Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend begrepen correspondentie verstuurd per post, per fax of per e-mail. In geval van verzending per e-mail moet sprake zijn van bevoegd getekende gescande (PDF of gelijkwaardig) stukken.
  • Andere correspondentie dan bedoeld in artikel 4.1 mag tevens per gewone e-mail verstuurd worden.

      Artikel 6 Prijs

  • De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en welke andere kostenverhogende factoren dan ook, zijn derhalve niet verrekenbaar, tenzij dit in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. Alsdan zal verrekening plaatsvinden conform de in de Opdracht opgenomen betalingssystematiek.
  • Prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief emballage gelost en getast c.q. aangebracht op aanwijzingen van Opdrachtgever, tenzij dit in de Opdracht anders is bepaald.
  • Leveringen in afwijking van hetgeen in de Opdracht is bepaald, worden door Opdrachtgever niet betaald, tenzij Opdrachtgever hiervoor schriftelijk een aanvullende Opdracht heeft verstrekt zoals bedoeld in artikel 2.4. van deze Algemene Voorwaarden.
  • Betaling vindt plaats uiterlijk 60 dagen nadat de factuur door Opdrachtgever is ontvangen.

Artikel 7 Verbod tot cessie, verpanding en eigendomsoverdracht vorderingen

  • Het is Opdrachtnemer verboden uit de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Vrijwaring

  • Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever (procedureel) te vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd, die aan de zijde van Opdrachtgever mocht ontstaan als gevolg van dan wel verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.
  • Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 7.1 bedoelde schade op eerste aanzegging, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, met inbegrip van daarover verschuldigde wettelijke rente, aan Opdrachtgever te vergoeden.
  • Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om (latente) betalingsverplichtingen van Opdrachtnemer door middel van inhoudingen op de opdrachtsom te verrekenen.

Artikel 9 Verrekeningsbevoegdheid

  • Opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer dan wel (enige) aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming(en) uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met datgene wat Opdrachtgever, dan wel één of meerdere aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en), aan Opdrachtnemer verschuldigd is/zijn of zal/zullen zijn.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opdrachtgever.

Artikel 10 Uitvoering

  • De in de Opdracht vermelde levertijd bindt Opdrachtnemer, met dien verstande dat Opdrachtgever het recht heeft deze levertijd nader vast te stellen zonder dat dit aanspraak op prijswijziging of enige andere vergoeding met zich meebrengt.
  • Opdrachtgever is bevoegd de volgorde van leveranties of werkzaamheden van Opdrachtnemer (nader) te bepalen.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is uitbesteding en/of onderaanbesteding van (delen van) de Opdracht door Opdrachtnemer niet toegestaan.
  • Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever desgevraagd alle gewenste informatie met betrekking tot de Opdracht te verstrekken.

Artikel 11 Auteursrecht en geheimhoudingsplicht

  • Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van Opdrachtgever afkomstige documenten dan wel overige bedrijfsinformatie en kennis in de meest ruime zin van het woord, die bij Opdrachtnemer bekend zijn, tenzij de uitvoering van de Opdracht anders vereist.
  • Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die Opdrachtgever verstrekt blijven eigendom van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de Opdracht. Voormelde documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever worden geretourneerd.
  • Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever heeft ontwikkeld, komen uitsluitend aan Opdrachtgever toe en mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld.
  • Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te vrijwaren voor schade als gevolg van een inbreuk op auteurs- en /of octrooirechten van derden, (Opdrachtgever en Principaal daaronder begrepen) voorzover die inbreuk verband houdt met de (uitvoering van de) Opdracht.

Artikel 12 Ontbindingsbevoegdheid Opdrachtgever

  • Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden indien Opdrachtnemer:
 1. niet tijdig respectievelijk niet op afroep van Opdrachtgever levert dan wel welke andere verplichting dan ook uit hoofde van de Opdracht niet dan wel niet tijdig nakomt, ofwel;
 2. er niet in slaagt de geleverde zaken, diensten et cetera wat betreft kwaliteit, afmeting, toleranties et cetera, aan de in de Opdracht genoemde eisen (dan wel onverminderd hetgeen in de Opdracht is bepaald naar het oordeel van Opdrachtgever daaraan te stellen redelijke eisen) te laten beantwoorden, ofwel;
 3. diens eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aan vraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt geplaatst, ofwel;
 4. zich geconfronteerd ziet met een beslag op (een substantieel deel van) diens vermogen, dit laatste ter beoordeling van Opdrachtgever, ofwel;
 5. de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij in dat laatste geval aannemelijk wordt gemaakt dat de uitvoering van de Opdracht geen nadeel daarvan ondervindt, of wel;
 6. zijn verplichtingen terzake van de Opdracht niet nakomt.
 • Deze ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Opdrachtgever de Opdracht verder zelf uit te (doen) voeren. Voor de omstandigheden genoemd onder a., b. en f. geldt dat wanneer Opdrachtnemer in verzuim is, het recht van Opdrachtgever tot ontbinding van de Opdracht bestaat. Bij ontbinding van de Opdracht conform de onder art. 11.1. genoemde bevoegdheid zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds is gepresteerd door Opdrachtnemer met verrekening van al hetgeen Opdrachtgever te vorderen heeft van Opdrachtnemer, mede op grond van het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op deze Algemene Voorwaarden, de uitnodiging tot het doen van een aanbieding alsook op de Opdracht is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  • Inzake geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is de rechtbank Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen.

Algemene voorwaarden Apex Investments B.V. d.d. 1 november 2017

Apex Investments B.V.
De Lairessestraat 159
1075HK Amsterdam
020 – 771 75 55
KvK nummer: 68219199

ALGEMENE LEIDRAAD VERGOEDINGEN: Apex Investments B.V. berekent haar prijzen op basis van onderhandeling met haar contractpartners.

Koop/verkoop, al dan niet voor of namens een fonds: In geval van aankoop/verkoop zal de uitkomst van deze onderhandelingen leidend en bindend zijn.

Huur/verhuur, al dan niet voor of namens een fonds: In geval van onderhandeling over huurcontracten en/of het aanbrengen van partijen in verband met de huur van objecten door partners zal onderstaande vergoedingentabel leidend zijn voor de berekening van de beloning aan Apex Investments B.V.:

1) Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in artikel 16 van de voorwaarden van de NVM is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels. In artikel 16.3 staat omschreven wat onder huursom wordt verstaan.

2) Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

3) De in artikel 16 bedoelde courtage wordt berekend naar gelang het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar is de courtage bij een huursom;

 • tot € 50.000,== : 16% met een minimum van € 1.590,==;
 • van € 50.000,== tot € 225.000, ==: € 7.250,== + 14% over het meerdere boven € 50.000,==;
 • van € 225.000, == tot € 450.000, ==: € 32.500,== + 12 % over het meerdere boven € 225.000,==;
 • van € 450.000, == en hoger: € 60.000, == + 10% over het meerdere boven € 450.000, ==;

4) Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verhoogd met: 0,5% van de huursom voor elk huurjaar na het vijfde en tot het elfde huurjaar; 0,4% van de huursom voor elk huurjaar na het tiende en tot het zestiende huurjaar; 0,3% van de huursom voor elk huurjaar na het vijftiende huurjaar; 0,2% van de huursom voor elk huurjaar na het twintigste huurjaar.

5) Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode korter dan vijf jaar, wordt de courtage berekend als hierboven verminderd met 0,2% van de huursom voor elk vol jaar dat de overeenkomst korter duurt dan vijf jaar.

Bovenstaande commissie-berekeningen vormen de basis voor de minimale vergoeding verschuldigd aan Apex Investments B.V. na de totstandkoming van een huurcontract.