24/06

Blog/duurzaamheid

Ontwikkelingen in energieprestatie

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn regeringsleiders van de Europese Unie in december 2020 overeengekomen te streven naar een CO2-reductiedoel van 55% op Europees niveau. Eén van de gebieden waarin een reductie van uitstoot wordt gezocht is wonen en woningbouw: efficiëntere woningen die op efficiënte en energiezuiniger manier gebouwd worden.

Zoals eerder besproken is duurzaamheid een populair thema en is men steeds meer op zoek naar mogelijkheden hun woning te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan materialen die gebruikt worden bij de vervaardiging van de woning, zoals hout of kunststof. Nu zijn er nog genoeg andere opties om een woning energiezuinig en daarmee duurzaam te maken. In dit artikel bespreken wij de ontwikkelingen binnen de energieprestatie van gebouwen.

Wat houdt energieprestatie in?

Op 24 november 2006 heeft de overheid een richtlijn ingevoerd betreffende de energieprestatie van gebouwen, genaamd ‘het Besluit Energieprestatie Gebouwen’. Hierin wordt  onder andere besproken dat alle gebouwen en woningen bij oplevering, verkoop of verhuur voorzien moeten zijn van een energielabel. Dit label geeft aan hoe energiezuinig de gebouwen zijn. Een goede energieprestatie houdt in dat het pand in verhouding weinig energie verbruikt en daarmee ook het milieu minder belast. Aan de hand van deze beslissing probeert de overheid energiebesparende maatregelen te stimuleren, omdat de gedachte erachter is dat een energie prestatie certificaat de waarde van de woning beïnvloed. Daarnaast worden de eisen per energielabel periodiek scherper gesteld en dus de eisen hoger en de investering om eraan te voldoen.

Het meten van de energieprestatie

De energieprestatie van gebouwen wordt in een energieprestatienormering aangegeven. De waarde van deze normering werd sinds 2012 aangeduid als energie prestatie coëfficiënt, ook wel EPC genoemd. Aan de hand van een EPC-cijfer werd duidelijk gemaakt hoeveel energie nodig is om een woning te verwarmen of af te koelen. Sinds 1995 werd deze norm stapsgewijs aangescherpt. Een uiteindelijk doel om te behalen is dat er in 2021 energieneutrale woningen gebouwd zouden worden.

BENG-norm

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie uitgedrukt in een BENG-norm in plaats van een EPC-norm. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouw en is bepalend voor alle nieuwbouw in Nederland. De EPC is een eengetalswaarde en de BENG bestaat uit drie indicatoren:

  • BENG-1: De energiebehoefte-indicator in kWh/m²
  • BENG-2: De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m²
  • BENG-3: Het aandeel hernieuwbare energie in %

BENG 1 staat voor de mate waarin het gebouw zelf energiezuinig is, BENG 2 richt zich op de gehele energiehuishouding en BENG 3 beschrijft het aandeel van de hernieuwbare energie.

Naast een wijziging in de indicatoren, heeft er een wijziging in de bepalingsmethode voor nieuwe en bestaande bouw plaatsgevonden. Ook worden bedrijven en de personen die de berekening van de energieprestatie doen aan kwalificaties onderworpen.

ENG

Het doel van de energieprestatie is om ENG, oftewel energieneutrale gebouwen te vervaardigen. Een energieneutrale woning kenmerkt zich doordat het woninggebonden verbruik (zoals ruimteverwarming, koeling en tapwater) over een jaar gemeten evenveel energie verbruikt als dat er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

NOM

Naast energieneutrale gebouwen zijn er panden die Nul-op-de-Meter (NOM) genoemd worden. Hoewel een ENG- en een NOM-woning in veel opzichten gelijk zijn aan elkaar, verschillen ze op basis van hoe het energieverbruik berekend wordt. Waar bij een ENG-woning het woninggebonden verbruik over een jaar wordt gerekend, wordt er bij een NOM-woning gekeken naar het woninggebonden gebruik én huishoudelijk gebruik (als apparaten en verlichting). We spreken van een NOM-woning wanneer het woninggebonden en huishoudelijk gebruik minder of evenveel energie verbruiken als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 CO2-neutraal te zijnen dit zal  een enorme opgave zijn. Zoveel mogelijk, dan wel alle nieuwbouwwoningen NOM maken is een directe stap in die richting. Een NOM-woning kan gerealiseerd worden door energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen in het pand te plaatsen. Bij deze voorzieningen kan men denken aan warmtepompen, zonneboilers of zonnepanelen.

Hoewel een NOM-woning een goede oplossing is om te verduurzamen, is er ook kritiek geuit op het financiële element. In eerste instantie is het een prijzige affaire om een woning nul-op-de-meter te maken, bedragen kunnen oplopen tot €25.000,- voor alleen het meerwerk. Daar komt bij dat het NOM-concept in financieel oogpunt gebaseerd is op het huidige salderingsregime, de reken- en beloningsmethode die gebruikt wordt voor de energie die een woning teruglevert aan het net. In veel gevallen houdt dit in dat er berekend wordt op basis van resultaten uit het verleden. Het is algemeen bekend dat behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, dus is de vraag of deze investering financieel nog wel zoveel voordelen heeft als nu voorgesteld  wordt.

Apex Investments herontwikkelt en transformeert bestaand (commercieel) onroerend goed om de vastgoedmarkt verder te verduurzamen. Hierdoor wordt het onnodig ontwikkelen (bouwen) van nieuw vastgoed voorkomen en kunnen we efficiënter omgaan met bestaand onroerend goed. Bekijk onze huidige projecten of neem contact met ons op als u vragen heeft.