23/03

Blog/duurzaamheid

Duurzaamheid in en duurzame ontwikkeling in Nederland

In 2020 heeft meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens zijn woning verduurzaamd. Duurzaamheid is al jaren een populair thema in nieuwbouw, ook in bestaand onroerend goed is duurzaamheid nu terrein aan het winnen. In dit artikel wordt nader ingegaan op wat duurzaamheid inhoudt en hoe het toegepast wordt in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Wat is duurzaamheid?

In 1987 bracht de Commissie Brundtland het rapport ‘Our Common Future‘ uit en introduceerde daarmee het begrip duurzame ontwikkeling. De definitie luidt als volgt:

Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien.

Veelal worden de termen ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’ in één adem gebruikt, hoewel deze niet aan hetzelfde refereren. ‘Milieu’ verwijst in dit geval naar omgeving en de kwaliteit daarvan, terwijl ‘duurzaamheid’ verwijst naar een proces. Dit proces van duurzame ontwikkeling heeft een milieukundige, sociale als economische dimensie, waardoor ‘milieu’ niet op zichzelf staat. In 2005 voegde hoogleraar Duurzaam Bouwen Kees Duijvestein daar de dimensie ‘ruimte’ aan toe. Deze leidde tot zijn bekende ‘duurzaam bouwen tetraëder’.

Beleid en regelgeving 

Bij de beleidsvorming en regelgeving omtrent duurzame ontwikkeling zijn verschillende partijen gemoeid, waaronder Europese, landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden. Ook energiebedrijven en waterschappen spelen hier een rol in. Het nationale beleid op het gebied van duurzaam bouwen is door het kabinet in 2008 aangescherpt, voornamelijk met het oog op gebruik van duurzame energie en energiebesparing. Voor 2020 was de doelstelling dat in 2,4 miljoen bestaande woningen 30% energie bespaard moest worden.

Op het Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) rapport uit 2010 is de wet- en regelgeving aangaande de energieprestatie van gebouwen in Nederland gebaseerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen tussen bestaande bouw, die gericht is op klimaatverandering tegengaan en verduurzaming, en nieuwbouw, gericht op het het voldoen aan de BENG-norm: Bijna Energieneutrale Gebouwen.

Duurzame materialen

Als men kijkt naar het verleden is duidelijk geworden dat in veel gevallen de winning en het gebruik van bouwmaterialen tot milieuproblemen kan leiden. In het kader van duurzame ontwikkeling moet dan ook rekening gehouden worden met de milieueffecten tijdens de gehele levenscyclus van het materiaal. Dat betekent van de winning van de grondstof tot en met de sloop van het gebouw en zelfs daarna. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame grondstoffen, zoals hout, hennep en vlas, schelpen, leem en stro. Onder duurzame grondstoffen worden grondstoffen verstaan die hernieuwbaar of eenvoudig opnieuw te gebruiken zijn. Daarnaast veroorzaken ze relatief weinig milieudruk bij bewerking ervan.

De vraag naar duurzaamheid zal in de toekomst alleen maar toenemen, zowel in nieuwe als in bestaande bouw. Apex Investments zet kracht bij de term duurzaamheid en investeert in projecten waarbij dit een rol kan spelen. Apex Investments kijkt daarom eerst naar de ontwikkeling van bestaand vastgoed. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.